دوشنبه, 29 اسد 1397

شام شب پیش شماری از مردم در مرکز شهر هرات به پیشواز از رسیدن 29 حمل سالروز پیروزی مجاهدین پرداخته و مراسم آتش افشانی راه‌انداختند.

در عصر ارتباطات به دلیل گستردگی روابط کمتر رویدادی در جهان از دید پنهان می‌شود، در حال حاضر هر فرد در جیب اش یک رسانه که همان گوشی همراه می‌باشد دارد.

آخرین اخبار بخش ها