جمعه, 01 سرطان 1397

بازار داغ فروش مواد سوختی مثل ذغال و چوب، این روزها در هرات به خوبی مشاهده می‌شود.

در عصر ارتباطات به دلیل گستردگی روابط کمتر رویدادی در جهان از دید پنهان می‌شود، در حال حاضر هر فرد در جیب اش یک رسانه که همان گوشی همراه می‌باشد دارد.

شام شب پیش شماری از مردم در مرکز شهر هرات به پیشواز از رسیدن 29 حمل سالروز پیروزی مجاهدین پرداخته و مراسم آتش افشانی راه‌انداختند.