جمعه, 27 اسد 1396

آخرین عناوین اقتصادی

کار بازسازی کانال "ده دراز و پنج میرا" ولسوالی اوبه ولایت هرات از سوی وزارت انرژی و آب کشور آغاز شده است.

سنگ تهداب یک باب کلنیک صحی به ارزش 7 میلون افغانی در ولسوالی مقر بادغیس گذاشته شد.

به ازرش بیش از 42 میلیون افغانی سنگ تهداب دو پروژه انکشافی در غور گذاشته و یک پروژه دیگر به بهره برداری سپرده شد.

یک شرکت هوایی معتبر كشور اندونزیا آماده برقراری پروازهای مستقیم بین هرات وجاکارتا می‌باشد.

والی ولایت هرات برای تکمیل کردن کار خط آهن هرات – خواف از دولت مرکزی خواهان بودجه شد.

برای نخستین بار شبکه آب آشامیدنی تصفیه شده در آبکمری افتتاح شد.

پس از توقف چند ماهه در طرح اقتصادی ساخت خط آهن هرات – خواف، از یک هفته به این طرف یکبار دیگر کار این پروژه آغاز شده است.

به هزینه بیش از 2 میلیون افغانی سنگ تهداب یک ذخیره آب در غور گذشته شد.

کار داغ گیری خیابان "14متری" در شهرک المهدی جبرئیل ولایت هرات از سوی شهرداری این ولایت افتتاح شد.

یک 120 تن از زندانیان زن در بخش‌های فنی و حرفه ای با همکاری ریاست کار و امور اجتماعی در بخش شیرینی‌پزی و آشپزی آموزش دیده اند.

تا پنج ماه دیگر نخستین فابریکه تولید لبنیات در فیروز کوه آغاز به کار می‌کند.

سنگ تهداب دو طرح سازندگی به ارزش بیش از 11 میلیون افغانی در ولایت غور گذاشته شد.