جمعه, 29 سرطان 1397

آخرین عناوین اقتصادی

با حضور داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت‌ عامۀ کشور پنج طرح مفید در شفاخانۀ این ولایت افتتاح شد.

با هزینه 50 میلیون افغانی، بخش عملیاتی پروژه‌های برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت نیمروز آغاز شد.

به ارزش 23 میلیون افغانی، 16 ساختمان آبیاری در ولایت هرات به بهره برداری رسید.

به ارزش شش میلیون افغانی سنگ تهداب کانال روستای زوریا گذاشته شده است.

در چند سال اخیر، هجوم ملخ‌ها به کشتزارهای دهقانان ولایت غور، سطح‌ فراورده‌های کشاورزی این ولایت را به شدت کاهش داده است.

دو کلینیک با هزینه 14 میلیون افغانی از کمک‌های کشور هندوستان در ولایت هرات ساخته و افتتاح شد.

به ارزش 50 میلیون افغانی، شش پروژه تنظیم آب برای زمین های کشاورزی در ولایت هرات به بهره‌برداری رسید.

به ارزش 9 میلیون و 400 هزار افغانی درمانگاه روستای دارآباد ولایت فراه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

با هزینه بیش از 16 میلیون افغانی، تهداب ساخت دو مکتب در ولایت هرات گذاشته شد.

اداره مستوفیت هرات از بیشتر شدن عواید این اداره در ماه‌های اول سال جاری خبر می‌دهد.

سر انجام پس از سال‌ها انتظار در ولایت بادغیس یک طرح 1.8 میلیون دالری برق رسانی افتتاح شد.

سرپرست وزارت معادن و پطرولیم کشور در سفر خود به ولایت هرات، کارهای صورت گرفته در پروژه تاپی را نظارت و ارزیابی کرد.